Algemene voorwaarden Streverz

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Streverz. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Streverz, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de Social media  marketing diensten en producten van Streverz zoals Social media content, Social media Advertentie, Bedrijfsfotografie, Vormgeving,  en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Streverz behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Streverz een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

2.Toepasselijkheid
2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met Streverz verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Streverz en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Streverz opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1. Alle offertes en prijsopgave door Streverz zijn geheel vrijblijvend.
3.2. Het ondertekenen van een door Streverz uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Streverz.
3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Streverz blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Streverz. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Streverz zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Streverz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Streverz zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Streverz het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Streverz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Streverz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Streverz zijn verstrekt, heeft  Streverz het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Streverz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Streverz is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Streverz kenbaar behoorde te zijn.
4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Streverz de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6. Indien door Streverz of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7. Opdrachtgever vrijwaart Streverz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging
5.1. Het ontwikkelen van een nieuwe social media marketing analyse door Streverz voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
5.2. Streverz heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Streverz onderhouden worden.
5.3. Streverz heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Streverz gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
5.4. Streverz heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
5.5 Ten alle tijde geldt dat de klant het volledig afgesproken bedrag dient te betalen, in één keer of verdeeld over een periode. 

6. Levering en levertijd
6.1. Streverz gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
6.2. Mocht Streverz onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Streverz alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Streverz een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
6.3. Door Streverz gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.
6.4. Opzegging geschiedt schriftelijk door Streverz en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maanden.
6.5. Streverz is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in de online kanalen/website, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.
6.6. Streverz is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door wijzigingen aan de kanalen/website.

7. Overmacht
7.1. Streverz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Streverz als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Streverz alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Streverz geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Streverz tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen
8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
8.2. Wijzigingen in de tarieven worden door Streverz minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling
9.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Streverz is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Streverz het verschuldigde bedrag te voldoen.
9.2. In genoemde gevallen behoudt Streverz zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
9.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 30 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Streverz.
9.4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Streverz een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 30 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
9.5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Streverz hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 30 dagen na verzending voldaan moet worden.
9.6. Indien Streverz abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Streverz het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
9.7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Streverz heeft voldaan.

10. Copyright
10.1. Het eigendom van door Streverz verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Streverz, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Streverz hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Streverz gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
10.2. Streverz behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.3. Al het door Streverz vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Streverz niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Voor zover Streverz bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Streverz weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Streverz op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Streverz of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Streverz.
11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Streverz slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Streverz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Streverz voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Streverz.
11.4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Streverz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
11.5. Streverz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
11.6. De opdrachtgever dient Streverz terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Streverz geleden schade.
11.7. Streverz is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
11.8. Streverz is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

12. Buitengebruikstelling
12.1. Streverz heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Streverz niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Streverz zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Streverz kan worden verlangd.
12.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
12.3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Streverz gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
13.1. Streverz noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Reclame
14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Streverz, waarna Streverz deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Streverz binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
14.2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
15.1. Streverz behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
15.3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. Overig
16.1. Streverz zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Streverz.
16.2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Streverz zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
16.3. Streverz is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
16.4. Streverz behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Streverz te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
17.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Streverz en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
17.2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Zwolle aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Streverz met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Streverz beslissend.

18. Eigendomsrecht
De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Streverz tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft volda